Frågor och svar

Var kommer oljan från då? Jag ser inte att min bil läcker olja.

Oljan kommer inte bara från motoroljan. Asfalten som vi kör på är faktiskt en oljefraktion som slits och delvis fastnar på bilen, gummidäck innehåller en viss mängd olja och avfettnings- och lösningsmedel innehåller ofta en petroleumprodukt, dvs olja.

Vad är en tungmetall och varför är dessa farliga för naturen?

Oftast så menar man de tre miljöfarligaste metallerna; kadmium, bly och kvicksilver. Dessa metaller har riksdagen beslutat prioritera för att helt få bort från samhället. Av dessa metaller släpper biltvättarna ut kadmium och bly.
Vi människor har farligt mycket kadmium i oss och det påverkar bl.a fosterutvecklingen, njurarnas funktion och skelettet. Bly stör funktioner hos växtligheten, men hos människa slår blyet mot barnens utveckling, på våra nervfunktioner och mot intelligensen.

De övriga metallerna zink, nickel, krom och koppar räknas också som tungmetaller. De är inte lika farliga men förekommer i desto högre mängder så att de ändå ställer till skada. Halten koppar ligger på höga till mycket höga halter i sedimenten enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Koppar är en livsnödvändig metall som ingår i flera enzymer, men som i höga halter blir giftig. Redan vid måttligt förhöjda halter kan koppar ge upphov till skadliga effekter på mark- och vattenorganismer.

Den huvudsakliga källan för spridning av krom kommer från biltvättar. Miljöfarligheten hos kromföreningar beror i första hand av den mängd kromjon som frisätts. De flesta kromföreningar som finns i PRIO-registret (Kemikalieinspektionen) är klassade som CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande) och är miljöfarliga, uppvisar långtidseffekter, allergiframkallande.

Det är också relativt stora utsläpp av zink via galvaniserad plåt och däck. Zink är en livsnödvändig metall, men en för hög zinkhalt är skadlig för vattenlevande organismer.

Biltrafiken är också en huvudsaklig spridningskälla för nickel. Ämnet uppvisar långtidseffekter och är miljöfarligt. Vissa föreningar, till exempel nickelmonoxid och nickeldioxid, är cancerframkallande.

Mer att läsa: Metaller i stad och land, SNV-rapport 4342, Naturvårdsverket.

Utsläppen från biltvättarna borde väl ändå vara försumbara i jämförelse med alla andra miljöproblem, inte minst alla bilavgaser som påverkar klimatet?

Nja, det är precis tvärtom. Tack vare att vi har så mycket andra miljöproblem som belastar naturen, har den blivit mer sårbar än förut. Att vi har ett klimatproblem gör det bara än mer angeläget att minska utsläppen från tvättarna. Det tar mycket lång tid för naturen bara att bryta ner oljan, men tungmetallerna försvinner aldrig.

Om jag nu råkar tvätta hemma, så använder jag bara skonsamma eller miljömärkta medel. Då är det väl inte så illa?

Det stora problemet med biltvättar är det som lossnar från bilen i form av oljerester och tungmetaller, inte lika mycket bilvårdsmedlet. Men använd gärna miljömärkta medel när du tvättar bilen i en Gör-Det-Själv hall.

Men är verkligen alla tvätthallar så bra? Jag vet åtminstone en mack som aldrig klarar kommunens gränsvärden.

Javisst är det så att det alltid finns både dåliga och goda exempel bland landets alla 1500 anläggningar. Men, dels arbetar vi med ett internt belöningsprogram för att förmå alla mackar att leva upp till kraven och dels är det faktiskt så att även om en mack bara skulle ha en enkel oljeavskiljare, så är ändå reningen mycket bättre än ingen rening alls.

Det finns ju Svanenmärkta tvätthallar. Vore inte det bästa om alla Svanenmärkte sig, så vore problemet löst?

Visst vore det bra om alla var Svanenmärkta, men det löser inte problemet med att så många tvättar hemma i alla fall. Den största miljövinsten fås om vi flyttar de som tvättar hemma till en kontrollerad tvätthall. De mängder som kommer från mackarna till ett reningsverk är c:a 3 ton olja och 0,1 ton tungmetall. Och hemmatvättarna genererar 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller.

Hur kan ni veta hur många som tvättar hemma och hur mycket föroreningar som släpps ut?

Det är absolut inga exakta siffror, utan det handlar om uppskattningar av storleksordningar. Vi har jobbat med enkäter och tagit prover på hur mycket som släpps ut till tvätthallarnas reningsanläggning innan rening. Det har gjorts en del tidigare uppskattningar som vi tittat på och jämfört med vårt eget material. Idag räknar vi grovt med att 50% av biltvättarna sker utanför en kontrollerad tvätthall, men siffran ligger i intervallet 40-60%. Även om den riktiga siffran vore 30%, så vore även det för högt.